Upadłość konsumencka FAQ

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

1. Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Przed zmianami w Prawie upadłościowym z dnia 24 marca 2020 r. upadłość konsumencka była zarezerwowana wyłącznie dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które nie były w stanie spłacać swoich długów. Wraz z liberalizacją przepisów osoby zadłużone, które prowadzą jednoosobową działalność, również mogą ogłosić upadłość konsumencką. W związku z powyższym upadłość konsumencka nie jest przeznaczona dla wspólników spółek jawnych i partnerskich, a także komplementariuszy spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych.

2. Co muszę zrobić, aby ogłosić upadłość konsumencką?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej można podzielić na trzy zasadnicze etapy:

  1. W pierwszej kolejności należy uzyskać wszelkie niezbędne informacje oraz dokumentację dotyczącą sytuacji prawno-finansowej oraz życiowej dłużnika. Jest to kluczowe w kontekście prawidłowo sporządzonego wniosku, na podstawie którego sąd ustala warunki planu spłaty wierzycieli.

  2. Następny etap to złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Inicjuje on postępowanie w sprawie ogłoszenia upadłości konsumenckiej, w trakcie którego sąd rozpatruje złożony wniosek, co może zakończyć się w dwojaki sposób:
  • wydaniem postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej albo
  • wezwaniem do uzupełnienia braków formalnych pisma, na co przysługuje 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

Co kluczowe, odpowiednie sporządzenie wniosku przekłada się na zwiększenie szans skutecznego oddłużenia dłużnika. Z chwilą ogłoszenia upadłości dłużnik staję się upadłym.

  • Wraz z wydaniem przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej rozpoczyna się ostatni etap ogłoszenia upadłości.

Syndyk przejmuje zarząd nad majątkiem upadłego (masą upadłości), który ulega likwidacji (spieniężeniu), a następnie sporządzana jest lista wierzytelności (określająca sposób zaspokojenia wierzycieli z ustalonego w postępowaniu majątku dłużnika). Cały proces wieńczy sporządzenie przez sąd planu spłaty wierzycieli. Określa on warunki spłaty wierzycieli przez upadłego, to znaczy wysokość oraz częstotliwość spłat, jakich upadły będzie zobowiązany dokonywać na rzecz wierzycieli. Plan spłat ustala się na maksymalnie 3 lata, lecz w uzasadnionych przypadkach sąd może orzec wykonywanie planu spłaty nawet na 7 lat. Przestrzeganie ustalonego planu spłaty stanowi, konieczny warunek prawidłowo przeprowadzonego postępowania upadłościowego, a co za tym idzie – umorzenia części, a w niektórych przypadkach całości długów upadłego.

3. Czym jest stan niewypłacalności i kiedy powstaje?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dłużnika uznaje się za niewypłacalnego, jeżeli utracił on zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, co oznacza, że nie jest w stanie spłacić w terminie długów, które zaciągnął. Istnieje również domniemanie zgodnie z którym uznaje się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu takich zobowiązań trwa przynajmniej przez okres 3 miesięcy. Co ważne, brak zdolności do wykonywania takich zobowiązań musi mieć charakter stały (nie przejściowy).


Jeśli nie wiesz czy osiągnąłeś stan niewypłacalności, zadzwoń do jednego z naszych prawników, który będzie to w stanie ustalić podczas rozmowy telefonicznej - telefon kontaktowy 883 882 335!


4. Jak złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Konsument, w przeciwieństwie do przedsiębiorcy, nie ma obowiązku ogłaszania upadłości. Oznacza to, że nie ponosi on odpowiedzialności za niezłożenie takiego wniosku. Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy złożyć we właściwym miejscowo dla głównego ośrodka działalności dłużnika rejonowym sądzie gospodarczym. Zgodnie z przepisami domniemywa się, że głównym ośrodkiem działalności dłużnika jest miejsce jego pobytu. Z kolei za miejsce pobytu uznaje się takie miejsce, w którym dłużnik stale przebywa i realizuje zwykłe czynności życia codziennego - nie musi więc to być miejsce zameldowania dłużnika. Opłata sądowa od złożenia wniosku wynosi 30 zł.

5. Ile trwa postępowania upadłościowe?

Określenie czasu trwania postępowania upadłościowego nie jest możliwe. Da się natomiast wskazać przesłanki, od których jest uzależniona jego długość. Przyjmuje się, że standardowo takie postępowanie trwa około 4 lat, na co składa się:

  1. Proces rozpoznawania wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej – ok. 2 miesięcy.
  2. Likwidacja majątku dłużnika (jego spieniężenie) wraz z ustalaniem listy wierzycieli – ok. 1 roku.
  3. Jeżeli zostaje ustalany plan spłaty wierzycieli – przeważnie do 3 lat.

Należy zaznaczyć, że powyższe terminy nie są zasadą, a stanowią wyłącznie orientacyjny czas trwania postępowania upadłościowego od A do Z. Może się bowiem zdarzyć, że dłużnik doprowadził do powstania długów lub ich powiększenia z własnej winy bądź przez niedbalstwo, a co za tym idzie sąd ma prawo ustalić plan spłaty nawet na okres 7 lat. Z drugiej strony w przypadku, gdy upadły jest trwale niezdolny do dokonywania jakichkolwiek spłat na skutek trwałej niezdolnośi do podjęcia pracy zarobkowej, sąd może umorzyć wszystkie jego długi bez ustalania planu spłaty. Nie należy również zapominać o istotnej roli syndyka, od którego w znacznej mierze uzależniony jest czas trwania postępowania.

6. Jakie są skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

Wraz z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej syndyk przejmuje zarząd nad majątkiem upadłego, który przekształca się w masę upadłości. Następnie syndyk czuwa nad ustaleniem listy wierzytelności – zestawienia długów upadłego wobec poszczególnych wierzycieli – oraz likwidacją majątku (jego spieniężeniem, a następnie upłynnieniem, to znaczy zaspokojeniu wierzycieli ze zlikwidowanego majątku na tyle, na ile jest to możliwe). Jeżeli zlikwidowany majątek nie wystarczy na pokrycie długów, sąd postanowieniem ustala plan spłaty wierzycieli, w którym wyznaczy kwotę oraz określi przez jaki czas upadły będzie zobowiązany do comiesięcznego przekazywania środków syndykowi. Przy ustalaniu planu sąd bierze pod uwagę takie czynniki jak możliwości zarobkowe, zdrowotne czy sytuację rodzinną upadłego.Wraz z wykonaniem planu spłaty sąd, na wniosek upadłego, wyda postanowienie o umorzeniu pozostałych zobowiązań.

7. Jakie są zalety ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

Jako największą zaletę ogłoszenia upadłości z pewnością należy uznać umorzenie zobowiązań, których dłużnik nie jest w stanie spłacić. Bardzo często osoby, które decydują się na ogłoszenie upadłości nie byłyby w stanie spłacić swoich długów do końca życia. Ogłoszenie upadłości nierzadko daje im możliwość rozpoczęcia wszystkiego od nowa, czyli startu z tzw. czystą kartą. Wraz z wydaniem postanowienia o ogłoszeniu upadłości przestają być naliczane odsetki, dzięki czemu zadłużenie przestaje rosnąć. Warto również wiedzieć, że z chwilą ogłoszenia upadłości zawieszeniu z mocy prawa ulegają wszystkie postępowania egzekucyjne. Oznacza to, że komornik przestaje w końcu podejmować uciążliwe działania egzekucyjne i jest zobowiązany do zwolnienia zajętego rachunku oraz wynagrodzenia.

Co w sytuacji, gdy dłużnik ma dom/mieszkanie? Czy zostanie bez dachu nad głową? Uspokajamy, dłużnik będzie miał gdzie mieszkać. Co prawda dom/mieszkanie dłużnia podlega spieniężeniu na tych samych zasadach co pozostałe składniki majątkowe. Jednakże zgodnie z przepisami prawa, z sumy uzyskanej ze sprzedaży majątku, syndyk zobowiązany jest wydzielić upadłemu kwotę odpowiadającą przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego w tej samej lub sąsiedniej miejscowości za okres od dwunastu do dwudziestu czterech miesięcy. Wydzielona kwota  zostanie pozostawiona upadłemu do swobodnej dyspozycji.

8. Jaki wpływ ma postępowanie upadłościowe na moje życie coddzienne?

Od chwili wydania przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej zarząd nad majątkiem upadłego obejmuje syndyk. Oznacza to, że niektóre z czynności prawne podejmowane przez upadłego w stosunku do składników masy upadłości będą wymagały zgody syndyka. Czynności przekraczające zwykły zarząd majątkiem jak np. sprzedaż majątku, na dokonanie których upadły nie otrzyma uprzednio zgody syndyka, zostaną uznane za bezskuteczne lub nieważne.

Oznacza to, że upadły jest ograniczony w zarządzaniu swoim majątkiem obejmującym sferę nieruchomości, praw majątkowych, dokumentacji i korespondencji przynależnych do tych składników majątku. Zarząd majątkiem sprawowany przez syndyka nie obejmuje przedmiotów codziennego użytku, jak lodówka, pralka, telewizor, komputer osobisty czy telefon pod warunkiem, że ich wartość nie przekracza średniej wartości przedmiotu danego rodzaju.

9. Czym jest postępowanie o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli?

Tegoroczne zmiany Prawa upadłościowego wprowadziły nowy rodzaj postępowania, tak zwane zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Tego rodzaju postępowanie stanowi alternatywę dla ogłoszenia upadłości i może się okazać zbawienne dla dłużników, którzy posiadają majątek o znacznej wartości (np. nieruchomości), nie chcą takiego majątku stracić, a mają możliwość spłaty wierzycieli na warunkach korzystniejszych, niż by to miało miejsce w przypadku ogłoszenia upadłości.Na ocenę wspomnianych warunków mają wpływ takie czynniki jak możliwości zarobkowe dłużnika oraz jego sytuacja zawodowa. Ponadto dłużnik, składając tego rodzaju wniosek, musi się liczyć z koniecznością uiszczenia zaliczki na wydatki w toku postępowania o ogłoszenie upadłości. Koszt na jaki powinien przygotować się wnioskujący jest wyższy niż w przypadku postępowania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, a jego wysokość to 5.367 zł. Wydatek jest znacznie wyższy lecz korzyść płynąca z możliwości zawarcia układu z wierzycielami, bardzo często przewyższa taki koszt.

Już jutro piątek, dlatego Mat Kancelaria życzy miłego weekendu!

Jeśli chcesz bezpłatnie dokonać sprawdzenia sytuacji prawno finansowej, skontaktuj się z nami telefonicznie 883882335, poprzez formularz kontaktowy znajdujący się w oknie czat po prawej stronie lub zostaw nam wiadomość na skrzynce mailowej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Aby jeszcze dokładniej przybliżyć Państwu jakie zmiany zaszły w postępowaniu o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, na bieżąco będziemy publikować artykuły, które pojawiać się będą przynajmniej raz w tygodniu!

Gdańsk | Gdynia | Sopot | Bydgoszcz | Toruń |Słupsk | Wejherowo | Rumia | Reda | Lębork | Tczew | Malbork | Chojnice | Kościerzyna | Kartuzy |
Kwidzyn | Pruszcz Gdański | Starogard Gdański | Nowy Dwór Gdański | Sztum | Pelplin | Bytów | Miastko | Człuchów | Puck | Władysławowo | Hel | Łeba | Ustka | Żukowo

 

Chcesz umówić spotkanie?
W celu umówienia spotkania skontaktuj się z nami telefonicznie pod numerem +48 883 882 335
lub zostaw nam wiadomość na skrzynce mailowej
biuro@mat-kancelaria.pl

W tym celu możesz też skorzystać z formularza kontaktowego znajdującego się po prawej stronie!
Nasze biuro znajduje się w budynku Trituum Business Park, w Gdyni przy Alei Zwycięstwa 241 lok. nr 13 - 3 piętro
Zapraszamy wszystkich do skorzystania z formularza kontaktowego. Aby przesłać wiadomość do naszego biura należy wpisać swoje: imię, (nazwisko opcjonalnie), temat zapytania lub problemu prawnego, adres e-mail, na który zostanie skierowana odpowiedź od naszego specjalisty. Jeżeli chcielibyście, aby prawnik skontaktował się z Wami telefonicznie, prosimy o pozostawienie numeru telefonu kontaktowego