Regulamin

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin, wskazuje zasady korzystania oraz ochrony oraz przetwarzania danych osobowych użytkowników korzystających z serwisu internetowego www.mat-kancelaria.pl, na którym właściciel Kancelarii Prawnej Mat Kancelaria lub pracownik działający w imieniu kancelarii zamieszczają informacje z zakresu tematyki prawa.

 1. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie sformułowania oznaczają:

 1. Kancelaria - oznacza Kancelarię Prawną Mat Kancelaria będącą własnością Michała Matias, który jest twórcą i właścicielem wszelkich praw Serwisu oraz jedyną osobą uprawnioną do nieograniczonego dysponowania jego zasobami.
 2. Administrator - oznacza podmiot przetwarzający dane osobowe (Kancelaria Prawna Mat Kancelaria) na mocy udzielonej zgody przez użytkownika.
 3. Serwis - oznacza serwis internetowy www.mat-kancelaria.pl, poświęcony tematyce z zakresu prawa.
 4. Zasoby / Treści - wszelkie dane, informacje, ogłoszenia, pliki, teksty, artykuły, formularze, udostępniane w serwisie www.mat-kancelaria.pl
 5. Użytkownik - osoba fizyczna korzystająca z Serwisu www.mat-kancelaria.pl

3. KORZYSTANIE Z TREŚCI SERWISU MAT KANCELARIA (www.mat-kancelaria.pl)

 1. Dostęp do zasobów serwisu internetowego www.mat-kancelaria.pl jest dobrowolny, nie wymaga spełnienia jakichkolwiek kwestii formalnych, użytkownik nie jest obowiązany do udostępnienia swoich danych osobowych.
 2. Serwis obsługiwany jest przez większość przeglądarek internetowych tj. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome i inne.
 3. Aby w pełni korzystać z treści przekazywanych przez Serwis, należy mieć włączoną obsługę cookies oraz Javascript.

4. KORZYSTANIE Z ZASOBÓW SERWISU I PRAWA AUTORSKIE

 1. Osoby korzystające z serwisu www.mat-kancelaria.pl, winny korzystać z niego zgodnie
  z obowiązującymi przepisami prawa oraz w myśl postanowień niniejszego regulaminu.
 2. Użytkownicy serwisu obowiązani są do korzystania z jego zasobów wyłącznie na potrzeby własne. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie treści udostępnianych przez serwis na własny użytek, chyba że treści te zostały udostępnione przez serwis w bazie danych "dokumenty do pobrania" (www.mat-kancelaria.pl/dokumenty-do-pobrnia). Pozostałe stanowią własność Kancelarii Prawnej Mat Kancelaria i podlegają ochronie praw autorskich.
 3. Takiej samej ochronie podlegają: układ udostępnianych zasobów, znaki firmowe, logo, zdjęcia, utwory audiowizualne, prezentacje multimedialne oraz inne elementy indywidualizujące właściciela praw tj. Kancelarię Prawną Mat Kancelaria.
 4. Powielanie, rozpowszechniania, czerpanie korzyści oraz korzystanie z wyżej wymienionych zasobów wbrew postanowieniom niniejszego regulaminu są zabronione, chyba że właściciel praw autorskich na to zezwoli, a zgoda zostanie udzielona w formie pisemnej.
 5. Za formę pisemną, o której mowa w ust. 4 rozumie się również udzielenie zgody poprzez wiadomość wysłaną za pomocą poczty elektronicznej e-mail, wysłanej z adresu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WŁAŚCICIELA SERWISU

 1. Właściciel Mat Kancelaria oświadcza, iż wszelkie treści udostępniane przez serwis www.mat-kancelaria.pl, przygotowane i redagowane są z należytą starannością.
 2. Informacje publikowane nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, chyba że literalnie wskazują na to, iż dana treść taką ofertą jest i zawiera w swojej treści frazę "oferta handlowa" lub "oferta sprzedaży".
 3. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za działania użytkownika, podjęte w oparciu
  o zasoby udostępniane w serwisie www.mat-kancelaria.pl.
 4. Ponadto Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z zasobów serwisu ze względu na brak dostępu związanego z awarią systemu, łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki niewłaściwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód spowodowanych przez błędne ich działanie.

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW SERWISU

 1. Użytkownik serwisu www.mat-kancelaria.pl ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich za treści udostępniane, publikowane w serwisie. Poprzez udostępnianie
  i publikowanie treści w serwisie rozumie się również publikację na kontach indywidualnych Kancelarii Prawnej Mat Kancelaria prowadzonych w mediach społecznościowych, prowadzonych na portalach Facebook, Twitter, Google, Instagram.
 2. Publikowanie i udostępnianie treści obraźliwych, wulgarnych w serwisie www.mat-kancelaria.pl lub na kontach indywidualnych Mat Kancelarii prowadzonych w mediach społecznościowych, może skutkować dochodzeniem praw na drodze postępowania cywilnego lub skierowania sprawy na drogę postępowania karnego.

7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW SERWISU

 1. Użytkownicy serwisu www.mat-kancelaria.pl mają możliwość korzystania z dwóch rodzajów formularza kontaktowego, udostępnionego w serwisie internetowym kancelarii.
 2. Korzystanie z wyżej wymienionych formularzy, wymaga udostępnienia danych osobowych użytkownika.
 3. Dane osobowe udostępniane przez użytkowników serwisu, przetwarzane są jedynie w celach świadczenia usług prawnych zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych "RODO"(Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 rozporządzenia RODO, właściciel Kancelarii Prawnej Mat Kancelaria wskazuje zasady przetwarzania danych osobowych, które zostaną mu udostępnione.
 4. Administratorem danych jest Kancelaria Prawna Mat Kancelaria z siedzibą w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 241/13 (81-521 Gdynia) NIP: 5862155335 "Administrator".
 5. Dane osobowe udostępnione przez użytkownika są zbierane w celu:
 • świadczenia usług w zakresie doradztwa prawnego;
 • rejestracji i prowadzenia konta klienta w serwisie www.mat-kancelaria.pl oraz bezpłatnego przechowywania danych rejestracyjnych;
 • dokonywania płatności za usługi świadczone przez Kancelarię Prawną Mat Kancelaria;
 • marketingowym;
 • statystycznym;
 • analitycznym;
 • wykonywania usług przez Kancelarię Prawną Mat Kancelaria, zleconych przez użytkownika.
 1. Podanie danych jest dobrowolne, a każdy użytkownik ma prawo dostępu do treści udostępnionych danych, ich aktualizacji oraz usunięcia z bazy danych serwisu.
 2. Administrator w celu wykonywania działalności gospodarczej, korzysta z usług podmiotów trzecich. Użytkownik udostępniający dane osobowe Administratorowi poprzez korzystanie z któregokolwiek formularza kontaktowego, zgadza się na przekazanie udostępnionych danych podmiotom współpracującym z Administratorem, w celu realizacji świadczonych usług prawnych.
 3. Dane osobowe przetwarzane przez Kancelarię Prawną Mat Kancelaria nie są przekazywane państwom trzecim tj. nie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 4. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne jednoznacznie zidentyfikowanej osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby; ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących, naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa, chyba, że zostaną one przekazane Administratorowi w celu wykonywania świadczonych usług.
 5. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji usług prawnych zleconych Administratorowi oraz później do chwili upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z wykonywanymi usługami, natomiast w przypadku wyrażenia przez użytkownika zgody na przetwarzanie danych w celach handlowych, powierzane dane, wykorzystywane są do chwili cofnięcia zgody.
 6. Użytkownikowi, który przekazuje dane osobowe Administratorowi przysługują następujące prawa:
 • dostępu do przekazanych danych;
 • edycji przekazanych danych poprzez sprostowanie lub usunięcie;
 • przeniesienia przekazanych danych;
 • ograniczenia przetwarzania przekazanych danych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przekazanych danych;
 1. Ponadto na zasadach wskazanych w art. 12 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych,
  Administrator, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia
  doręczenia wniosku, udzieli informacji o działaniach podjętych w związku z wykonywaniem
         uprawnień, o których mowa w pkt. 11.
 2. Z praw wskazanych w pkt. 11 i 12 Przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisu,
  można skorzystać drogą korespondencji pocztowej na adres Kancelarii Prawnej Mat
      Kancelaria (81-521 Gdynia, Al. Zwycięstwa 241/13) lub drogą korespondencji elektronicznej
         e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W przypadku zmiany Regulaminu lub Polityki Prywatności, jego doręczenie Użytkownikom odbywać się będzie poprzez umieszczenie go na stronie www.mat-kancelaria.pl
 2. Właściciel serwisu www.mat-kancelaria.pl oświadcza, iż w serwisie dostępne są do pobrania wszystkie aktualizacje regulaminu.
 3. Wszelkie uwagi dotyczące działania serwisu www.mat-kancelaria.pl można kierować bezpośrednio na adres siedziby kancelarii lub poprzez korespondencję elektroniczną e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. Informacje na temat wyniku postępowania reklamacyjnego są przekazywane osobom zainteresowanym w formie listu poleconego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej
  e-mail w terminie 14 dni od wyjaśnienia zgłoszenia reklamacyjnego. Strony Umowy zobowiązują się dążyć do polubownego rozstrzygania sporów powstałych w związku
  z wykonywaniem niniejszej Umowy.
 5. W przypadku braku porozumienia, ewentualne spory mogące wyniknąć w związku
  z wykonywaniem niniejszej Umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Kancelarii Prawnej Mat Kancelaria.