Upadłość konsumencka

Czym jest upadłość konsumencka i kto może się starać o jej ogłoszenie?


To procedura prawna pełniąca dwie zasadnicze funkcje - windykacyjną i oddłużeniową. Windykacyjna polega na zaspokojeniu roszczeń wierzyciela z majątku dłużnika. Druga - oddłużeniowa ma prowadzić do uwolnienia się dłużnika od zadłużenia. Postępowanie w zakresie upadłości konsumenckiej przeznaczone jest wyłącznie dla osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej. Do tego grona należy również zaliczyć byłych przedsiębiorców, którzy nie mają możliwości w myśl art. 21 Ustawy Prawo upadłościowe. O ogłoszenie upadłości konsumenckiej mogą ubiegać się osoby, które osiągnęły stan niewypłacalności, a do tej sytuacji nie doprowadziły wskutek umyślnego działania (tzw. wina umyślna) czy rażącego niedbalstwa.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie jest tak trudne jak jeszcze kilka lat temu. Dlatego chcemy w przystępnej formie przybliżyć państwu najważniejsze kwestie dotyczące postępowania upadłościowego przeznaczonego dla osób fizycznych. Z poniższych akapitów dowiedzą się Państwo jak wygląda procedura postępowania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jak przygotować się do postępowania upadłościowego, jak kształtuje się sytuacja dłużnika po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, a także będziecie Państwo mogli pobrać wzór wniosku o ogłoszenie upadłości przez osobę fizyczną.

Jak wygląda postępowanie upadłościowe w przypadku osób fizycznych?
Postępowanie upadłościowe składa się tak naprawdę z 3 etapów:
1) postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości,
2) postępowanie upadłościowe właściwe,
3) plan spłaty wierzycieli.
Jednak zanim przejdziemy do omówienia każdego z poszczególnych etapów, należy przygotować się do ogłoszenia upadłości.
Przygotowanie dłużnika do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej
W zależności od wyboru dłużnika, wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może zostać złożony przez samego zainteresowanego lub przez profesjonalnego pełnomocnika. Jednakże po stronie dłużnika leży konieczność zebrania dokumentacji przedstawiającą zadłużenie, sytuację osobistą, możliwości zarobkowe i majątek zadłużonego.
Wszystkie powyższe informacje należy zawrzeć we wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.
ETAP I - Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej
W ustawowym okresie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej sąd rozpatrujący sprawę zobowiązany jest wydać postanowienie w przedmiocie spełnienia przez dłużnika wszystkich obligatoryjnych przesłanek do wydania postanowienia o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Wydanie postanowienia: Sąd może ogłosić upadłość, może oddalić wniosek i zakończyć postępowanie lub wezwać dłużnika do uzupełnienia braków, jeżeli w ocenie sądu wniosek jest niekompletny.
ETAP II - Postępowanie upadłościowe właściwe
Rozpoczyna się z chwilą wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Do postępowania dołącza syndyk wyznaczony przez sędziego komisarza. Celem właściwego postępowania upadłościowego jest wykonanie podziału masy upadłości, poprzez spieniężenie majątku dłużnika i rozdysponowanie go między wierzycieli. W przypadku, gdy majątek dłużnika nie pozwala na zaspokojenie roszczeń wierzycieli sąd zaraz po zakończeniu postępowania upadłościowego z urzędu wydaje postanowienie o wyznaczeniu planu spłaty wierzycieli.

Plan spłaty wierzycieli - polega na ratalnej spłacie wierzycieli przez maksymalny okres 3 lat. Biorąc pod uwagę możliwości zarobkowe upadłego oraz koszt jego utrzymania, wyznaczana jest kwota raty, którą upadły co miesiąc uiszczać będzie w celu zaspokojenia wierzytelności. Sąd jednocześnie wskazuje jaka kwota zobowiązań zostanie zaspokojona poprzez wykonanie planu spłaty, a jak umorzona. Powołanie syndyka wygasa, a nadzór nad postępowaniem przejmują wierzyciele i sąd.

Sąd może pominąć przeprowadzenie planu spłaty w przypadku, gdy majątek i sytuacja osobista upadłego wskazują, iż nie jest on zdolny do jego wykonania. Taka sytuacja ma miejsce w przypadku, gdy upadły nie posiadał majątku, a różnica pomiędzy zdolnością zarobkową a kosztami utrzymania nie pozwala na wyznaczenie kwoty raty, którą upadły byłby w stanie miesięcznie przeznaczać na wykonanie planu spłaty.
W takim przypadku dochodzi do oddłużenia bez przeprowadzenia planu spłaty.
ETAP III - Oddłużenie
Sąd prowadzący właściwe postępowanie upadłościowe z urzędu wydaje postanowienie o umorzeniu niewykonanych zobowiązań w postępowaniu upadłościowym. Postanowienie o umorzeniu zobowiązań upadłego wykonuje wcześniejsze postanowienie o ustaleniu planu spłaty, w którym wcześniej ustalił kwotę zobowiązań, która po wykonaniu planu spłaty zostanie umorzona.

W zależności od możliwości finansowych dłużnika umorzenie zobowiązań może nastąpić w następujących sytuacjach:

✓ 1. Bezpośrednio po wydaniu postanowienia o zakończeniu postępowania upadłościowego, gdy sąd ze względu na sytuację osobistą, ekonomiczną upadłego, która nie pozwala na spłatę wierzytelności, pomija ustalenie planu spłaty wierzycieli.
✓ 2. Po wykonaniu ustalonego przez sąd planu spłaty.
✓ 3. Po uchyleniu przez sąd planu spłaty wierzycieli, w przypadku gdy upadły trwale utracił zdolności wykonywania planu na skutek okoliczności od niego niezależnych.

Tak wygląda przebieg postępowania upadłościowego w stosunku do osoby fizycznej. Jeżeli nie jesteś pewien, czy osiągnąłeś stan niewypłacalności i nabyłeś zdolność upadłościową, nie jesteś w stanie samodzielnie zebrać dokumentów i sporządzić wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, skontaktuj się z naszym specjalistą, który udzieli Ci bezpłatnej porady prawnej i bezpłatnie dokona analizy Twojej sytuacji.
Wypełnij formularz kontaktowy i poczekaj na odpowiedź specjalisty! Zapraszamy również do odwiedzenia bloga kancelarii, na którym szerzej poruszamy tematykę upadłości konsumenckiej.
Adres - Kontakt
Gdynia, Al. Zwycięstwa 241/13 - piętro 3
Numer NIP: 5862155335
Numer REGON: 367750863
Tel.: +48 883 882 335
E-mail: biuro@mat-kancelaria.pl
Zapraszamy wszystkich do skorzystania z formularza kontaktowego. Aby przesłać wiadomość do naszego biura należy wpisać swoje: imię, (nazwisko opcjonalnie), temat zapytania lub problemu prawnego, adres e-mail, na który zostanie skierowana odpowiedź od naszego specjalisty. Jeżeli chcielibyście, aby prawnik skontaktował się z Wami telefonicznie, prosimy o pozostawienie numeru telefonu kontaktowego