Upadłość przedsiębiorcy

Ogłoszenie upadłości przez przedsiębiorcę

 

Zgodnie z artykułem 21 ustawy Prawo upadłościowe dłużnik zobowiązany jest do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie 30 dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do jej ogłoszenia. Jeżeli dłużnikiem jest osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, obowiązek, o którym mowa powyżej, spoczywa na każdym, kto na podstawie ustawy, umowy spółki lub statutu ma prawo do prowadzenia spraw dłużnika i do jego reprezentowania.

Poniżej prezentujemy szereg niezbędnych dla przedsiębiorców informacji, które przedstawiają problematykę postępowania o ogłoszenie upadłości. Należy pamiętać, iż przepisy prawa upadłościowego dość często ulegają zmianom. Żeby nie narazić się na popełnienie błędu, skutkującego oddaleniem wniosku przez sąd, warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, który przeprowadzi nas przez całe postępowanie.

Pojęcie niewypłacalności

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dłużnika uznaje się za niewypłacalnego, jeżeli utracił on zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Stan niewypłacalności może powstać w dwojaki sposób: pierwszy to utrata płynności finansowej. Domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu takich zobowiązań przekracza trzy miesiące. Drugi to nadmierne zadłużenie - stan, w którym wartość zobowiązań dłużnika przekracza wartość majątku przedsiębiorstwa.

Konsekwencje niezłożenia wniosku w terminie

 

Dłużnicy, którzy wbrew przepisom nie złożą wniosku o ogłoszenie upadłości lub złożą taki wniosek z uchybieniem ustawowego terminu 30 dni, ponoszą odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę, chyba że są w stanie dowieść brak swojej odpowiedzialności za takie zaniechanie. Osoby te mogą uwolnić się od odpowiedzialności, w szczególności, jeżeli wykażą, że w wymaganym terminie otwarto postępowanie restrukturyzacyjne albo zatwierdzono układ w postępowaniu o zatwierdzenie układu. 

 

W przypadku dochodzenia odszkodowania przez wierzyciela niewypłacalnego dłużnika domniemywa się, że szkoda, o której mowa powyżej, obejmuje wysokość niezaspokojonej wierzytelności tego wierzyciela wobec dłużnika.

 

Odpowiedzialność członka zarządu spółki

W praktyce egzekucja przeciwko spółce może okazać się bezskuteczna. Zgodnie bowiem z art. 299 Kodeksu spółek handlowych, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za zobowiązania niewypłacalnej spółki. Istnieje możliwość uwolnienia się od takiej odpowiedzialności m.in. w przypadku, gdy we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości czy też niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło nie z jego winy.

Wyłączenie z masy upadłości

Wraz z ogłoszeniem upadłości przedsiębiorcy jego majątek ulega przekształceniu w masę upadłości. W skład masy upadłości wchodzą składniki majątku dłużnika – zarówno ruchomości, jak i nieruchomości, takie jak pojazdy, mieszkanie, sprzęty oraz maszyny, ale również środki zgromadzone na rachunku bankowym firmy, prawa autorskie oraz wierzytelności przysługujące dłużnikowi. Zdarza się, że po ustaleniu składu masy upadłości syndyk zbędzie taki składnik, który nie stanowił własności dłużnika. Żeby zapobiec takiej sytuacji ustawodawca przewidział instytucję wniosku o wyłączenie z masy upadłości. We wniosku o wyłączenie z masy upadłości konieczne jest zgłoszenie wszelkich twierdzeń, zarzutów i dowodów na jego poparcie z tym zastrzeżeniem, że jeżeli osoba składająca taki wniosek tego nie uczyni, a powołanie ich we wniosku nie było niemożliwe – dłużnik traci prawo ich powoływania w toku dalszego postępowania.

Przygotowana likwidacja (pre-pack)

Nowelizacją ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, która weszła w życie 1 stycznia 2016 r., do polskiego systemu prawnego wprowadzono możliwość sprzedaży zadłużonego przedsiębiorstwa nabywcy wskazanemu we wniosku o ogłoszenie upadłości. Takie rozwiązanie pozwala wnioskodawcy uniknąć przeprowadzenia bardzo często kosztownego, żmudnego oraz czasochłonnego postępowania upadłościowego. Prawidłowe przeprowadzenie tego rodzaju upadłości nie skutkuje likwidacją przedsiębiorstwa - skutkuje ona bowiem szansą dalszego funkcjonowania przedsiębiorstwa zarządzanego przez nowego właściciela, na dotychczasowych zasadach oraz, co znamienne, z wyłączeniem dotychczas zaciągniętych długów.

Osiągnąłeś stan niewypłacalności i nie wiesz jak się dalej zachować?

Jeżeli Twoje przedsiębiorstwo stało się niewypłacalne lub w niedalekiej przyszłości przewidujesz taką możliwość, skonsultuj się z prawnikiem, który udzieli Ci większej ilości informacji, przedstawi kierunki postępowania, które pozwolą na uniknięcie nieprzyjemnych konsekwencji. Jesteśmy do Twojej dyspozycji, zostaw nam niezobowiązującą wiadomość na skrzynce e-mail biuro@mat-kancelaria.pl lub skorzystaj z formularza kontaktowego znajdującego w prawym dolnym rogu.

Chcesz umówić spotkanie?
W celu umówienia spotkania skontaktuj się z nami telefonicznie pod numerem +48 883 882 335
lub zostaw nam wiadomość na skrzynce mailowej
biuro@mat-kancelaria.pl

W tym celu możesz też skorzystać z formularza kontaktowego znajdującego się po prawej stronie!
Nasze biuro znajduje się w budynku Trituum Business Park, w Gdyni przy Alei Zwycięstwa 241 lok. nr 13 - 3 piętro
Zapraszamy wszystkich do skorzystania z formularza kontaktowego. Aby przesłać wiadomość do naszego biura należy wpisać swoje: imię, (nazwisko opcjonalnie), temat zapytania lub problemu prawnego, adres e-mail, na który zostanie skierowana odpowiedź od naszego specjalisty. Jeżeli chcielibyście, aby prawnik skontaktował się z Wami telefonicznie, prosimy o pozostawienie numeru telefonu kontaktowego